Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Internetový obchod na adrese www.vinarstvipitra.cz provozuje podnikatel Radmila Pitrová, se sídlem Polní 537, Dolní Dunajovice 69185, IČO 64453324, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

1.2 Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

1.3 Platbu proveďte nejpozději následující den po uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

1.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.

1.6. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

1.7. Zboží dodáváme pouze do České republiky. Jeho vlastníkem se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.

1.8. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách. Možnost uplatnit reklamaci se nevztahuje na změny způsobené charakterem zboží, zejména jeho životností.

Obecná ustanovení

2.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 12. 2020.

1.1. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.1.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Radmila Pitrová, se sídlem Polní 537, Dolní Dunajovice 69185, IČO 64453324, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH.

1.1.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.1.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.1.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.1.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.1.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://vinarstvipitra.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.1.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.1.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.1.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.1. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.2. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.3. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.4. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.5. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit1.5.1.          mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

1.5.2. emailem na naší e-mailové adrese,

1.5.3. telefonicky na našem telefonním čísle,

1.6. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.6.1. Česká obchodní inspekce,
1.6.2. živnostenské úřady,
1.6.3. Úřad pro ochranu osobní údajů,
1.6.4. Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

Objednávání zboží a uzavírání smluv

1.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

1.1.1. internetového obchodu,Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

1.2. Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Zaplatit“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

1.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:1.3.1.          potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

1.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace,V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

1.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme pro vlastní potřebu, přístup k nim není možný.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

1.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

1.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

1.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

1.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

1.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

1.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky

1.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

1.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit nejpozději následující den po uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

1.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

Dodací podmínky

1.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

1.2. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:
1.2.1. Česká republika.

1.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

1.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

1.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy od odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

1.6. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.

1.7. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

1.7.1. emailem na naší e-mailové adrese,

1.7.2. telefonicky na našem telefonním čísle,V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

1.8. Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

1.9. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

1.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

1.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů: 1.2.1.          vyčerpání zásob objednaného zboží,

1.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

1.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

1.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

1.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

1.2.6. objednání zboží, jehož prodej je osobám mladším 18 let zakázán, osobou mladší 18 let,1.2.7.          dalších hodných zvláštního zřetele,

1.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

1.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

1.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

1.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

1.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu,

1.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

1.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

1.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis,

1.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

1.5.1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě na adrese http://www.vinarstvipitra.cz/odstoupeni a jeho odesláním

1.5.1.1. poštou na adresu našeho sídla,

1.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

1.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

1.7.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

1.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

1.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

1.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

1.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

1.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

1.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.4. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

1.4.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

1.4.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti. Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

1.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

1.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

1.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

1.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

1.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

1.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

1.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.

1.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

1.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

1.7.1. na bezplatné odstranění vady,

1.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

1.7.3 není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

1.7.4.          na přiměřenou slevu z kupní ceny.

1.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

1.8.1. na bezplatné odstranění vady,

1.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

1.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

1.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

1.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

1.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

1.9.3. odstoupit od smlouvy.Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

1.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

1.10.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

1.10.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

1.10.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

1.10.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

1.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

1.11.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

1.11.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

1.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

1.12.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

1.12.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

1.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

1.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

1.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

1.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

1.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

1.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

1.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

1.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

1.9.3. odstoupit od smlouvy.Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

1.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

1.10.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

1.10.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

1.10.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

1.10.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

1.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

1.11.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

1.11.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

1.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

1.12.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

1.12.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

1.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

1.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

1.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace vad zboží podnikatelem

1.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

1.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

1.3. Nadstandardní záruka pro podnikatele. Nadstandardní záruku za jakost neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na vás, neodpovídáme.

1.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám:
1.4.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
1.4.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
1.4.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
1.4.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
1.4.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
1.4.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

1.5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

1.6. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

1.6.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
1.6.2. na odstranění vady opravou zboží,
1.6.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
1.6.4. odstoupit od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
1.7. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
1.7.1. na odstranění vady,
1.7.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

1.8. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
1.8.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
1.8.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

1.8.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

1.8.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

1.9. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

1.9.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

1.9.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

1.10. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

1.10.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

1.10.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

1.11. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

1.12. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

Další ustanovení

1.1.         Prodej alkoholu a tabáku. Alkoholické nápoje, tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety nejsou určeny k prodeji osobám mladším 18 let. Prodej tohoto zboží je těmto osobám zakázán.

Zpět do obchodu